SVP2480P601N01
Bàn cầu hai khối AKA
xả thẳng
190 mm(thoát ngang), 240-305 (thoát sàn)

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 190 mm(thoát ngang), 240-305 (thoát sàn). Thiết kễ thân dài, vành kín.

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 190 mm(thoát ngang), 240-305 (thoát sàn). Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category