SVC2861H210N01
Bàn cầu két âm đặt sàn NAAN
xả thẳng
180 mm (thoát ngang),198 mm (thoát sàn)

​Hệ thống xả thẳng, tâm xả 180 mm (thoát ngang),198 mm (thoát sàn). Thiết kễ thân dài, vành kín.

​Hệ thống xả thẳng, tâm xả 180 mm (thoát ngang),198 mm (thoát sàn). Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category