SVC2680HW10N01
Bàn cầu két âm treo tường NIAN
xả thẳng
215 mm (thoát ngang)

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 215 mm (thoát ngang). Thiết kễ thân dài, vành kín.

Hệ thống xả thẳng, tâm xả 215 mm (thoát ngang). Thiết kễ thân dài, vành kín.
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category