SVW2850380AN01
Lavabo chân dài NIXS
N/A
390 x 510 x 895 mm

Chậu chân dài, cấp nước sau. Kích thước: 390 x 510 x 895 mm

Chậu chân dài, cấp nước sau.
Kích thước: 390 x 510 x 895 mm
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category