SVW2280545XN01
Lavabo đặt dương vành LUGANO
N/A
535 x 410 x 180 mm

Chậu đặt dương vành Kích thước: 535 x 410 x 180 mm

Chậu đặt dương vành
Kích thước: 535 x 410 x 180 mm
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category