SVU24802000N01
Tiểu nam AKA
N/A
450 x 480 x 965 mm

Tiểu nam đặt sàn, cấp nước sau. Kích thước 450 x 480 x 965 mm

Tiểu nam đặt sàn, cấp nước sau. Kích thước 450 x 480 x 965 mm
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category