SVU23912000N01
Tiểu nam FAYE
N/A
390 x 365 x 776 mm

Tiểu nam đặt sàn, cấp nước sau. Kích thước 390 x 365 x 776 mm

Tiểu nam đặt sàn, cấp nước sau. Kích thước 390 x 365 x 776 mm
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category