SVU283020U1N01
Tiểu nam NOW
N/A
305 x 310 x 715 mm

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện). Kích thước 305 x 310 x 715 mm

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện).
Kích thước 305 x 310 x 715 mm
Maximum characters: 250
Share Button

Products in this Category