SVW2100505XN01 SVH2100S300NO1
Lavabo chân dài DERBY (SMALL)
N/A
495 x 425 x 800 mm

Chậu chân dài. Kích thước: 495 x 425 x 800 mm

Chậu chân dài. Kích thước: 495 x 425 x 800 mm
 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan