SVW2310605XN01 SVH2310S300NO1
Lavabo chân dài MYNAH
N/A
600 x 460 x 800 mm

Chậu chân dài. Kích thước: 600 x 460 x 800 mm

Chậu chân dài. 
Kích thước: 600 x 460 x 800 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan