SVW2850380AN01
Lavabo chân dài NIXS
N/A
390 x 510 x 895 mm

Chậu chân dài, cấp nước sau. Kích thước: 390 x 510 x 895 mm

Chậu chân dài, cấp nước sau.
Kích thước: 390 x 510 x 895 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan