SVW2320605XN01 SVH2710W400NO1
Lavabo chân lửng NUVO
N/A
600 x 460 x 185 mm

Chậu treo tường chân lửng. Kích thước: 600 x 460 x 185 mm

Chậu treo tường chân lửng. 
Kích thước: 600 x 460 x 185 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan