SVW27106030N01 SVH2710W400NO1
Lavabo chân lửng SAVAL
N/A
595 x 500 x 220 mm

Chậu treo tường chân lửng. Kích thước: 595 x 500 x 220 mm

Chậu treo tường chân lửng. 
Kích thước: 595 x 500 x 220 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan