SVW2830660AN01 8N080900
Lavabo đặt bàn NOW
N/A
645 x 285 x 155 mm

Chậu đặt bàn. Kích thước: 645 x 285 x 155 mm

Chậu đặt bàn.
Kích thước: 645 x 285 x 155 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan