SVW2280601XN01
Lavabo đặt dương vành ALDEN
N/A
600 x 500 x 200 mm

Chậu đặt dương vành Kích thước: 600 x 500 x 200 mm

Chậu đặt dương vành
Kích thước: 600 x 500 x 200 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan