SVW27105310N01
Lavabo đặt dương vành SOLINAR
N/A
525 x 430 x 150 mm

Chậu đặt dương vành Kích thước: 525 x 430 x 150 mm

Chậu đặt dương vành
Kích thước: 525 x 430 x 150 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan