SVU24802000N01
Tiểu nam đặt sàn AKA
N/A
450 x 480 x 965 mm

Tiểu nam đặt sàn, cấp nước sau. Kích thước 450 x 480 x 965 mm

Tiểu nam đặt sàn, cấp nước sau. Kích thước 450 x 480 x 965 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan