SVU23912000N01
Tiểu nam treo tường FAYE
N/A
390 x 365 x 776 mm

Tiểu nam treo tường, cấp nước sau. Kích thước 390 x 365 x 776 mm

Tiểu nam treo tường, cấp nước sau.
Kích thước 390 x 365 x 776 mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan