ND 3996
IMD 750
N/A
520 x 770 x 50mm
Tây Ban Nha

Bếp cảm ứng từ 6 vùng nấu KT 520 x 770 x 50mm

Bếp cảm ứng từ 6 vùng nấu
KT 520 x 770 x 50mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan