Hút mùi âm tủ

CONFORT INOX
ND 1809
EXTENDER BK
ND 1733
EXTENDER WH
ND 1732 / 1714
EXTENDER 600
ND 1700 / 1740
EXTENDER 700
ND 1699 / 1744
EXTENDER 900
ND 1748
EXTENDER PLUS 70 X
ND 1715 / 1718
EXTENDER PLUS 90 X
ND 1709 / 1719
GTC L 600
ND 8380 / 7359
GTC L 900
ND 8379 / 7379